MLCN Ý Kiến
Thành Viên Audio
Hìnhnh  Vui Cười
Lời Chứng CácTácGiả
PhòngCầuNguyện CầuNguyệnOnline DÁnLuyệnNgục Trang Chúa Cha Tài Liệu Sản Phẩm
Phòng Thánh Thể CầuNguyện Email Cu Cho Ơn Gọi TrangChúaGiêsu T Viện Lưu Bút
Lòng Thương Xót Thánh Kinh Đàng Thánh G TrangThánhThần  GĐThắcMắc Bác Ái
MụcVTrẻ - 1001 PhòngThánhCa GởiThiệp Ecards Trang MMaria WebHosting Nối Kết
 

LIFE IN THE SPIRIT SEMINAR
FOR YOUNG ADULT - AGE 18-40
LOUISIANA - NOVEMBER 2007
BILINGUAL ENGLISH-VIETNAMESE

The Life in the Spirit Seminar is an introduction to a life lived in the power of the Holy Spirit. It is designed to deepen our prayer life and bring us into a deeper relationship with Jesus, through a greater awareness of the presence and working of the Holy Spirit in our lives – through the grace and gifts of the Holy Spirit.
Life in the Spirit Seminar - It’s not just a seminar; it’s an experience of a lifetime.

"You will receive power when the Holy Spirit has come upon you; and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth." - Act 1:8

  • God desires to bless every saint with the baptism in the Holy Spirit with the evidence of tongues.

  • This seminar is a must for anyone who desires to change his/her life and live actively as a witness for Christ.

  • Every person may receive their own miracle as they open their hearts to God.

  • This bilingual seminar English-Vietnamese is designed for the young adult, age from 18 to 40.

Fr. Peter-Maria Bùi Công Minh
Fr. Trần Cao Tường
Fr. Martin Nguyễn
Special Guest speaker: Tiến sĩ Bob Rice

Friday November 16, 2007 6PM-9:30PM
Saturday November 17, 2007 9AM-9:30PM
Sunday November 18, 2007 9AM-2PM


Our Lady
of Assumption Church
172 Noel Dr. Avondale, LA 70094

Ở xa xuống phi trường New Orleans. Airport code: MSY

Registration - Ghi danh: $40 (meals included)
- Rev. Trần Cao Tường: 504-340-5843. Email:
andytuong@yahoo.com
- Anh Quang 504-621-0224
- Anh Tân 504-570-0117, 504-436-0976

Quý vị là vị khách Chúa Giêsu yêu.
Trang web được thăm viếng lần từ ngày 01/05/2002.
Cám ơn Quý vị đã ghé thăm. Xin Thiên Chúa chúc lành cho Quý vị.
| Home | | Email Liên Lạc | | Tử Điển | | Ý Kiến | | Nối Kết | | About Us |
Prayers-R-Us

In Jesus we trust, In Spirit we pray.